1991-2014

Institucionální vývoj libereckých hasičů

Leden roku 1991 přinesl nové správní uspořádání Československé republiky. Tyto změny se dotkly i institucionálního fungování hasičů, kteří tvořili součást tehdejšího okresního úřadu pod označením „Okresní správa a Sbor požární ochrany“. Počátkem roku 1995 byla tato struktura nahrazena „Hasičským záchranným sborem okresu Liberec“. Na území dnešního Libereckého kraje existovaly čtyři hasičské záchranné sbory okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily v čele s ředitelem. V této době nabývá na intenzitě myšlenka na vytvoření integrovaného záchranného systému, ve kterém hasiči budou zaujímat stěžejní postavení.

Milníkem pro institucionální vývoj profesionálních hasičů bylo přijetí zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, který s účinností od 1. 1. 2001 vytvořil úplně novou organizační strukturu profesionálních hasičů. Vznikl Hasičský záchranný sbor České republiky, tvořený generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a čtrnácti samostatnými Hasičskými záchrannými sbory krajů. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se tak stává samostatnou organizační složkou státu a kromě hašení požárů a likvidace následků mimořádných událostí přebírá také úkoly ochrany obyvatelstva, které do této doby zajišťoval systém civilní ochrany v kompetenci Ministerstva obrany ČR. 

Vytvoření Hasičských záchranných sborů krajů bylo i novým impulsem pro jejich činnost.  V působnosti hasičů Libereckého kraje byl zpracován základní dokument „Plán plošného pokrytí sil a prostředků“ jako plánovací materiál pro dlouhodobý rozvoj kraje v oblasti zásahové činnosti. V rámci tohoto plánu byl obsažen i výhled potřebného rozmístění požárních stanic a zahájena postupná realizace jejich výstavby. Tato éra tak dala vzniknout nové stanici typu C 1 v Jablonci nad Nisou (2002) a v České Lípě (2004). Dále byly zrekonstruovány či nově postaveny pobočné stanice typu P 1 v Raspenavě (2001) a v Tanvaldu (2010). Změn a modernizace doznala také stanice typového označení C 3 v Liberci, která byla významně upravována. Postupně tak byl v areálu stanice Liberec v Šumavské ulici postaven objekt pro chemickou, strojní a technickou službu (2010) a následně v roce 2014 byl dán do provozu víceúčelový objekt pro krajské operační a informační středisko, oddělení komunikačních a informačních systémů, skladové hospodářství a garážová stání pro mobilní požární techniku. 

Menu