Právní vývoj požární ochrany 1990 – 1999

Situace ve společnosti po sametové revoluci v listopadu 1989 si vyžádala novelu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která byla schválena a vydána zákonem č. 203/1994 Sb. Novelizace tak měla upravit zejména podmínky pro podnikání osob v oblasti požární ochrany, nebo povinnost zabezpečovat posouzení požárního nebezpečí prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Další změnou bylo, že fyzická osoba, která poskytla věcnou nebo osobní pomoc při zdolávání požáru, měla nárok na náhradu výdajů s tím spojených.

Prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně, upravovala podrobnosti v oblasti požární prevence, vnitřní organizaci, zřizování a vybavení jednotek požární ochrany včetně základních početních stavů příslušníků směny ve stanicích hasičských záchranných sborů okresů a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

Vyhláškou č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, byla podrobně upravena činnost jednotek požární ochrany při vyhlášení poplachu, výjezdu a dopravy na místo u zásahu, provádění průzkumu, činnost při záchraně osob, zvířat a majetku, velení při zásahu více jednotek požární ochrany.

Vyhláška č. 294/1995 Sb., kterou se podrobněji upravují některé pracovně právní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, řešila podrobnosti o podmínkách pracovněprávních poměrů příslušníků, zejména podmínky pro přijetí, vydávání rozkazů či stanovení činností, které mohli vykonávat zaměstnanci.

Devadesátá léta přinesla také změnu organizační struktury tehdejších Sborů požární ochrany. Se zrušením krajských národních výborů byly zrušeny krajské správy a útvary Sboru požární ochrany. Činnost Sboru požární ochrany přešla z působnosti národních výborů do působnosti Ministerstva vnitra. Hlavní správa Sboru požární ochrany tak začala obhospodařovat veškerou požární ochranu. Od 1. 1. 1990 byly zřízeny samostatné příspěvkové organizace Správy a útvary Sboru požární ochrany při jednotlivých okresních úřadech. Od 1. 1. 1995 pak vznikly hasičské záchranné sbory s působností na území jednotlivých okresů stále ještě jako zvláštní orgány příslušných okresních úřadů.

Rozpad ČSFR od 1. 1. 1993 na dvě samostatné republiky neměl do oblasti požární ochrany zásadní dopad, neboť na základě ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, přešly kompetence v oblasti požární ochrany dnem 1. 1. 1969 na republikové orgány a požární ochrana byla de facto již od této doby rozdělena.

Použité zdroje:
JUDr. Zoltán Szaszo. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích, 2010.

Menu