Právní vývoj požární ochrany 1970 – 1979

Sedmdesátá léta 20. století nepřináší v oblasti požární ochrany žádné významné legislativní změny. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky (ČSR) č. 60/1976 Sb., kterou se vydávají zásady školení pracovníků o požární ochraně, novelizovala v oblasti požární bezpečnosti po více než 20 letech dosud platnou vyhlášku ministra vnitra č. 169/1955 Ú.l., o zajištění a organizaci požární ochrany v závodech.

Pro zajímavost lze uvést, že v létě 1972 byla vydána Směrnice Ministerstva vnitra ČSR č. PO 2065/1972 o ochraně úrody před požáry.

Koncem 70. let začínají přípravy nového zákona o požární ochraně, na kterém se usnesly republikové vlády tehdejší ČSR. Vzhledem k tomu, že nedošlo k sjednocení českého a slovenského návrhu ani do konce roku 1979, bylo nutné na něm pracovat ještě počátkem let osmdesátých.

Použité zdroje:
JUDr. Zoltán Szaszo. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích, 2010.

Menu