Právní vývoj požární ochrany 1945 – 1949

Impulsem vzniku české profesionální jednotky požární ochrany v pohraničním Liberci byly nepochybně události konce II. světové války. Odsun německého obyvatelstva, potřeba ochrany obyvatelstva, potřeba ochrany majetku před sabotážemi ozbrojených skupin příslušníků poraženého wermachtu, obnova hospodářství a mírového života, to vedlo k urychlené obnově českého hasičského sboru.

Zákon o národní správě vydaný dekretem prezidenta republiky dne 19. května 1945 úředně zrušil německé hasičské sbory.

Profesionální jednotka požární ochrany v Liberci vznikla ještě na základě protektorátního vládního nařízení ze dne 18. prosince 1941 č. 30/1942 Sb., o věcech požární ochrany. Převzetí německého hasičského sboru včetně jeho vybavení potvrdil dekret prezidenta republiky č. 81 ze dne 23. září 1945. 

Dohled nad obcí zřízeným požárním sborem, zejména jeho organizací a výkonem veřejné požárně bezpečnostní služby, vykonávali požární inspektoři, kteří byli příslušníky Státní národní bezpečnosti (výnos Ministerstva vnitra z 24.9.1947 č. 1200-19/9-47-2-Vb/2 Organizace a výkon veřejné požárně bezpečnostní služby). Vedle kontroly připravenosti hasičského sboru včetně kontroly věcných prostředků a zařízení, vykonávali dozor nad dodržováním platných požárně bezpečnostních předpisů u živnostníků a průmyslových podniků.

Výkon veřejné požárně bezpečnostní služby byl reorganizován a v roce 1948 bylo ustanoveno hlavní velitelství požární ochrany na Ministerstvu vnitra a velitelství požární ochrany při krajských a okresních národních výborech. 

Ministerstvo vnitra v roce 1948 připravilo návrh zákona o civilní ochraně, v roce 1949 návrh zákona o požární bezpečnosti, ale oba návrhy nebyly předloženy k projednání Národním shromážděním.

Použité zdroje:
JUDr. Zoltán Szaszo. Stručná historie profesionální požární ochrany v českých zemích, 2010.

Menu